Политика за поверителност

SC FIT JUMPS SRL е вписана в Регистъра на доказателствата за обработка на лични данни под номер 36925. Съгласно изискванията на Закон № 11/2006. 677/2001 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни, изменен и допълнен, Kangooclub има задължението да администрира при безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте относно теб.

Целта на събирането на данни е: информиране на потребителите/клиентите (Купувачите) за състоянието на техния акаунт в bulgaria.kangooclub.ro, информиране на потребителите/клиентите за развитието и състоянието на поръчките, оценка на предлаганите продукти и услуги, търговски дейности, промоция на продукти и услуги, маркетинг, реклама, медии, административни, развойни, пазарни проучвания, статистика, проследяване и мониторинг на продажбите и поведението на потребителите.

С попълването на вашите данни във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, вие декларирате, че безусловно приемате личните ви данни да бъдат включени в базата данни на kangooclub, регистрирана в регистъра на доказателствата за обработка на лични данни под номер 36925, и предоставяте своя изрично и недвусмислено съгласие всички такива лични данни да се съхраняват, използват и обработват неограничено териториално и/или временно от kangooclub, неговите филиали и сътрудници за разработването и/или развитието от kangooclub, неговите филиали и сътрудници на дейности, като например , но не само, търговски дейности, промоция на продукти и услуги, маркетинг, реклама, медии, администрация, разработка, проучване на пазара, статистика, проследяване и наблюдение на продажбите и поведение на потребителите.

С прочитането на настоящите Общи условия вие сте потвърдили, че имате гарантирани правата, предвидени от закона, а именно правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на противопоставяне, правото да не бъдете подчинени на физическо лице решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушаване на правата му, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни. В същото време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни и да поискате пълното или частично изтриване.

Така kangooclub.bg може да уведомява потребителите/клиентите за актуални оферти чрез седмичния бюлетин, както и да изпраща поздравителни картички, ваучери за подарък или други специални съобщения.

Kangoo Club Romania не популяризира СПАМ. Всеки потребител/клиент, който изрично е посочил своя имейл адрес на уебсайта bulgaria.kangooclub.ro, може да избере да го изтрие от нашата база данни.

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде използвана за целта, за която сте я предоставили, за администриране, подкрепа и оценка на нашите услуги и за предотвратяване на нарушения на сигурността, закона и нашите договорни условия.

Личните данни ще се обработват за целия период от време, докато сделката между страните е в сила, при изпълнение на разпоредбите, свързани с Глава II чл. 5 относно начина и срока на съхранение на личните данни.

Личните данни ще се съхраняват за идентификация на субекта на данните за период, който не надвишава периода, необходим за изпълнение на целите, за които се обработват личните данни; освен ако не се обработват за целите на архивиране от обществен интерес, научни или исторически или статистически изследвания (чл. 89, ал. 1 от Рег.) Операторът ще обработва лични данни законно, справедливо и прозрачно за субекта на данните. Той ще събира лични данни за конкретни, изрични и законни цели, като впоследствие няма да бъде позволено да се обработват по начин, несъвместим с тези цели.
Стандартните клаузи, които се издават при прилагане на регламента от Европейската комисия и, когато е уместно, от компетентния надзорен орган, стават неразделна част от тази конвенция.

Item added to cart.
0 items - 0.00 лв.
Kangoo Club Bulgaria
× WhatsApp